1. Inleiding
Van Vulpen Design, gevestigd op Kostverlorenweg 4, 3762 EM Soest en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64908925, verwerkt persoonsgegevens voor en in opdracht van de klant.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) merkt Van Vulpen Design daarom aan als ‘bewerker’ en de klant aan als ‘verantwoordelijke’, in de zin van deze verordening. De AVG vereist dat Van Vulpen Design en de klant een bewerkersovereenkomst sluiten. Tevens is uitgelegd hoe Van Vulpen Design met de wet Meldplicht Datalekken omgaat.

1.1 Bewerkersovereenkomst
Het onderstaande beschouwen wij als een bewerkersovereenkomst:

Van Vulpen Design en de klant verplichten zich hierbij over en weer om de AVG na te leven en zal de persoonsgegevens slechts verwerken in opdracht van de klant en om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Het is Van Vulpen Design niet toegestaan de van de klant verkregen persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken dan voor de doeleinden zoals genoemd in de overeenkomst en in deze voorwaarden. Aangezien Van Vulpen Design de gegevens voor en in opdracht van de klant verwerkt, garandeert de klant dat de persoonsgegevens verwerkt mogen worden op basis van een in de AVG genoemde grondslag.

Van Vulpen Design neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de klant te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen worden aangemerkt als een passend beveiligingsniveau in de zin van de AVG. De klant is gerechtigd om tijdens de looptijd van de overeenkomst door een onafhankelijke deskundige de naleving hiervan te controleren, bijvoorbeeld door middel van een audit. De klant zal alle kosten in verband met deze controle dragen.

1.2 Wet meldplicht datalekken
Indien blijkt dat bij Van Vulpen Design sprake is van een datalek (als bedoeld in de AVG dat door de klant gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n), dan zal Van Vulpen Design de klant daarover zo snel mogelijk informeren nadat Van Vulpen Design bekend is geworden met het datalek. Van Vulpen Design probeert de klant direct alle informatie te verstrekken die de klant nodig heeft om een volledige melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene te verrichten. U dient dit te melden bij het Meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de benodigde informatie nog niet bekend is (bijvoorbeeld omdat het datalek door Van Vulpen Design wordt onderzocht), zal Van Vulpen Design de klant de informatie verstrekken die de klant nodig heeft om in ieder geval eerst een voorlopige melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene te kunnen verrichten.

Indien de klant een (voorlopige) melding verricht bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene over een datalek bij Van Vulpen Design, terwijl zonder meer voor de klant duidelijk is dat bij Van Vulpen Design geen sprake is van een datalek als bedoeld in de AVG, dan is de klant aansprakelijk voor alle door Van Vulpen Design in dat kader geleden schade en kosten (waaronder begrepen de reputatieschade) welke Van Vulpen Design daardoor leidt. De klant is daarnaast verplicht een dergelijke melding direct in te trekken.