Algemene voorwaarden van Van Vulpen Design, KvK nr. 649098925

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Van Vulpen Design, gevestigd op Kostverlorenweg 4, 3762 EM Soest, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64908925 en met BTW-nr. NL212777105.B01;
Opdrachtgever: degene met wie opdrachtnemer in de hoedanigheid van consument of in de hoedanigheid van ondernemer een overeenkomst tot koop/aanneming van werk heeft gesloten, alsmede degene aan wie opdrachtnemer een offerte heeft uitgebracht;
Dagen: alle kalenderdagen;
Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Ondernemer: een rechtspersoon of natuurlijke persoon, niet zijnde een consument;
Meer/minderwerk: door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling bovenop of verlaging van de overeengekomen prijs.

2. Toepasselijkheid
2. 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze aanbiedingen, alle door ons gesloten overeenkomsten, waaronder begrepen overeenkomsten met betrekking tot levering van zaken, het uitvoeren van werken en het verstrekken van adviezen.
2.2 Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle toekomstige (rechts)handelingen en overeenkomsten met opdrachtnemer.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Ingeval één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden ongeldig mocht blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dat de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen dan in overleg treden teneinde de nietige bepaling(en) te  vervangen, overeenkomstig doel en strekking van deze algemene voorwaarden, en wel zodanig dat de nieuwe bepaling zo weinig mogelijk verschilt van de ongeldige bepaling.

3. Aanbod
3.1 De offertes van opdrachtnemer zijn geldig gedurende een termijn van acht weken na dagtekening van de offerte, tenzij anders aangegeven. Indien opdrachtgever de offerte niet binnen de gestelde termijn accepteert komt het aanbod te vervallen en zal er een nieuwe offerte worden opgesteld.
3.2 Indien de aanvaarding door de opdrachtgever (ook op kennelijk ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is opdrachtnemer daaraan niet gebonden.
De overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
3.3 Een samengestelde offerte/prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte opgegeven prijs.

4. Verplichtingen van de opdrachtgever
4.1 De opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer tijdig alle informatie te verstrekken, welke opdrachtnemer naar zijn oordeel voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft. Het aanbod is gebaseerd op de daartoe door opdrachtgever verstrekte informatie (waaronder bijvoorbeeld een tekening en bouwkundige informatie), waarbij opdrachtnemer mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. De door de opdrachtgever verstrekte informatie zal als uitgangspunt dienen voor de totstandkoming van de overeenkomst. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
4.2 De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken:
– over de voor het uitvoeren van de werkzaamheden benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals bijvoorbeeld bouwvergunningen en ontheffingen);
– over het gebouw, het terrein of het water, waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
– over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwmaterialen en hulpmiddelen;
– over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
4.3 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten – volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer – bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 De opdrachtgever zorgt ervoor dat op de locaties waar de werkzaamheden worden verricht opdrachtnemer, diens personeel en door opdrachtnemer ingeschakelde derden tijdig, kosteloos en met leveringsgarantie kan beschikken over de benodigde (nuts) voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, telecom of rioleringsaansluiting. De kosten behorende bij deze voorzieningen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4.5 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de door derden (bijvoorbeeld aannemer) te verrichten werkzaamheden, welke niet tot de met de opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Ook dient opdrachtgever ervoor te zorgen dat de ruimte waarin de werkzaamheden worden verricht, daarvoor geschikt is. Zo dient stucwerk bijvoorbeeld droog te zijn.
4.6 De opdrachtgever zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en de locatie waarop of waarin de werkzaamheden moeten worden verricht, voor schone, veilige en gezonde omstandigheden, alsmede geschikte bergruimte aldaar.
4.7 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen/ locaties waar en de installaties of delen daarvan rondom, waaronder, waarin of waarboven de werkzaamheden worden verricht, alsmede voor de omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of ernstig belemmeren. De opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer, diens personeel en door opdrachtnemer ingeschakelde derden tijdig voor gevaarlijke situaties te waarschuwen.
4.8 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
– onjuistheden in de door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens;
– gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
– (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/of bacteriën (bijvoorbeeld asbest) in of bij de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
– gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
– onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden.
4.9 De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende  werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dient de opdrachtgever, zijnde een consument, binnen 2 maanden na (op)levering schriftelijk aan de opdrachtnemer te melden. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 2 maanden na ontdekking daarvan door de opdrachtgever, zijnde een consument,
schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. Voor de opdrachtgever, zijnde een ondernemer, geldt een termijn van 14 dagen na (op)levering respectievelijk ontdekking.
4.10 Schiet opdrachtnemer tekort bij de uitvoering van de overeenkomst, dan wijst de opdrachtgever hem daar zo spoedig mogelijk schriftelijk op, met een duidelijke, gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming en binnen de hierboven in lid 9 genoemde termijn, waarna opdrachtnemer tot herstel kan overgaan. De opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een tekortkoming te (laten) onderzoeken.

5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der techniek.
5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. Zulks voor rekening van de opdrachtgever.
5.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5.4 Het aangenomen werk en de uitvoering daarvan zijn voor rekening en risico van de opdrachtnemer met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
5.5 De opdrachtnemer wordt verondersteld bekend te zijn met de voor de uitvoering van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.
5.6 De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door
of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen, voor zover de opdrachtnemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

6. Wijzigingen en meer/minderwerk
6.1 Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht, respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst met opdrachtnemer, alsnog verlangde wijzigingen in de (uitvoering van de) overeenkomst moeten door de opdrachtgever schriftelijk aan opdrachtnemer worden gemeld, vóórdat opdrachtnemer een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomst nadat opdrachtnemer deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met uitvoering daarvan is begonnen. Indien de door de opdrachtgever gewenste wijzigingen naar het oordeel van opdrachtnemer een deugdelijke uitvoering van overeenkomst onmogelijk maken, is opdrachtnemer gerechtigd op deze grond de overeenkomst met de opdrachtgever buitengerechtelijk te ontbinden. Opdrachtnemer is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook. Problemen, voortkomend uit de wijzigingen zijn altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever.
6.2 Indien opdrachtnemer de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt of
met de uitvoering daarvan is begonnen, is de opdrachtgever verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan opdrachtnemer te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van de opdrachtgever ter zake van de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst.
6.3 Indien bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de
overeenkomst ontstaat, zullen de door opdrachtnemer opgegeven termijnen worden verlengd met de periode van de vertraging. Opdrachtnemer is ten aanzien van de hieruit voortvloeiende vertraging nimmer aansprakelijk jegens de opdrachtgever.
6.4 Indien opdrachtnemer voor het overige meent dat sprake is van meerwerk, zal hij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan de opdrachtgever. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten.

4.1 De opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer tijdig alle informatie te verstrekken, welke opdrachtnemer naar zijn oordeel voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft. Het aanbod is gebaseerd op de daartoe door opdrachtgever verstrekte informatie (waaronder bijvoorbeeld een tekening en bouwkundige informatie), waarbij opdrachtnemer mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. De door de opdrachtgever verstrekte informatie zal als uitgangspunt dienen voor de totstandkoming van de overeenkomst. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
4.2 De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken:
– over de voor het uitvoeren van de werkzaamheden benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals bijvoorbeeld bouwvergunningen en ontheffingen);
– over het gebouw, het terrein of het water, waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
– over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwmaterialen en hulpmiddelen;
– over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
4.3 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten – volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer – bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 De opdrachtgever zorgt ervoor dat op de locaties waar de werkzaamheden worden verricht opdrachtnemer, diens personeel en door opdrachtnemer ingeschakelde derden tijdig, kosteloos en met leveringsgarantie kan beschikken over de benodigde (nuts) voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, telecom of rioleringsaansluiting. De kosten behorende bij deze voorzieningen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4.5 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de door derden (bijvoorbeeld aannemer) te verrichten werkzaamheden, welke niet tot de met de opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Ook dient opdrachtgever ervoor te zorgen dat de ruimte waarin de werkzaamheden worden verricht, daarvoor geschikt is. Zo dient stucwerk bijvoorbeeld droog te zijn.
4.6 De opdrachtgever zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en de locatie waarop of waarin de werkzaamheden moeten worden verricht, voor schone, veilige en gezonde omstandigheden, alsmede geschikte bergruimte aldaar.
4.7 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen/ locaties waar en de installaties of delen daarvan rondom, waaronder, waarin of waarboven de werkzaamheden worden verricht, alsmede voor de omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of ernstig belemmeren. De opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer, diens personeel en door opdrachtnemer ingeschakelde derden tijdig voor gevaarlijke situaties te waarschuwen.
4.8 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
– onjuistheden in de door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens;
– gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
– (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/of bacteriën (bijvoorbeeld asbest) in of bij de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
– gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
– onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden.
4.9 De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende  werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dient de opdrachtgever, zijnde een consument, binnen 2 maanden na (op)levering schriftelijk aan de opdrachtnemer te melden. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 2 maanden na ontdekking daarvan door de opdrachtgever, zijnde een consument,
schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. Voor de opdrachtgever, zijnde een ondernemer, geldt een termijn van 14 dagen na (op)levering respectievelijk ontdekking.
4.10 Schiet opdrachtnemer tekort bij de uitvoering van de overeenkomst, dan wijst de opdrachtgever hem daar zo spoedig mogelijk schriftelijk op, met een duidelijke, gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming en binnen de hierboven in lid 9 genoemde termijn, waarna opdrachtnemer tot herstel kan overgaan. De opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een tekortkoming te (laten) onderzoeken.

5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der techniek.
5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. Zulks voor rekening van de opdrachtgever.
5.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5.4 Het aangenomen werk en de uitvoering daarvan zijn voor rekening en risico van de opdrachtnemer met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
5.5 De opdrachtnemer wordt verondersteld bekend te zijn met de voor de uitvoering van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.
5.6 De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door
of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen, voor zover de opdrachtnemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

6. Wijzigingen en meer/minderwerk
6.1 Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht, respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst met opdrachtnemer, alsnog verlangde wijzigingen in de (uitvoering van de) overeenkomst moeten door de opdrachtgever schriftelijk aan opdrachtnemer worden gemeld, vóórdat opdrachtnemer een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomst nadat opdrachtnemer deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met uitvoering daarvan is begonnen. Indien de door de opdrachtgever gewenste wijzigingen naar het oordeel van opdrachtnemer een deugdelijke uitvoering van overeenkomst onmogelijk maken, is opdrachtnemer gerechtigd op deze grond de overeenkomst met de opdrachtgever buitengerechtelijk te ontbinden. Opdrachtnemer is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook. Problemen, voortkomend uit de wijzigingen zijn altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever.
6.2 Indien opdrachtnemer de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt of
met de uitvoering daarvan is begonnen, is de opdrachtgever verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan opdrachtnemer te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van de opdrachtgever ter zake van de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst.
6.3 Indien bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de
overeenkomst ontstaat, zullen de door opdrachtnemer opgegeven termijnen worden verlengd met de periode van de vertraging. Opdrachtnemer is ten aanzien van de hieruit voortvloeiende vertraging nimmer aansprakelijk jegens de opdrachtgever.
6.4 Indien opdrachtnemer voor het overige meent dat sprake is van meerwerk, zal hij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan de opdrachtgever. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten.

6.5 Indien de opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na de ontvangst van de in lid 4 bedoelde
mededeling van opdrachtnemer heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het meerwerk, wordt de opdrachtgever geacht dit meerwerk te hebben aanvaard en is de opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan opdrachtnemer te voldoen.

7. Termijnen, levering en levertijd
7.1 De door opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan de opdrachtgever
opgegeven termijnen/levertijden hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer als fatale termijnen te beschouwen, ook niet indien het gaat om uiterste termijnen.
7.2 Indien buiten de in artikel 4 bedoelde gevallen de uitvoering van overeenkomst door opdrachtnemer niet binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, zal opdrachtnemer de opdrachtgever zo spoedig mogelijk de termijn opgeven, waarbinnen de overeenkomst kan worden uitgevoerd.
7.3 Indien enige door opdrachtnemer opgegeven termijn wordt overschreden, is opdrachtnemer ter zake eerst in verzuim nadat de opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld en opdrachtnemer een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen.

8. Prijzen en tarieven
8.1 Als de opdrachtgever consument is, zijn de door opdrachtnemer opgegeven prijzen en tarieven inclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de opdrachtbevestiging / offerte genoemde overeenkomst conform de opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n).
8.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
8.3 Opdrachtnemer is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen waarbij 45% van de geoffreerde prijs bij opdracht wordt betaald, 45% van de geoffreerde prijs voor aanvang van de werkzaamheden en 10% na oplevering, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
8.4 Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen zal de vaste prijs worden vastgesteld op grond van het werkelijk bestede aantal uren (regie). De prijs wordt alsdan berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
8.5 Bij regie kan een richtprijs worden afgegeven. Dit is een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs bestaande uit uren en/of materialen en/of overige kosten.
8.6 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht alle prijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het doen uitbrengen van de offerte dan wel de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien opdrachtgever een consument is, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging door de opdrachtnemer wordt gewenst binnen 3 maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.
8.7 Tenzij een levering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden, is de opdrachtgever, zijnde een consument, in geval van een prijsstijging van het vaste honorarium of uurtarief gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever, zijnde een ondernemer, is hiertoe gerechtigd in het geval van een prijsstijging van meer dan 10%. Geen enkele opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de bevoegdheid tot verhoging van het vaste honorarium of uurtarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de Wet.
8.8 Opdrachtnemer zal de opdrachtgever schriftelijk van het voornemen tot verhoging van het vaste honorarium of uurtarief op de hoogte stellen. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de prijsverhoging zal ingaan vermelden.
8.9 Indien een opdrachtgever de door opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het vaste honorarium of uurtarief op basis van het hiervoor gestelde, niet wenst te aanvaarden, is deze opdrachtgever gerechtigd binnen 14 dagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst te ontbinden tegen de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde datum waarop de prijs- of tariefaanpassing in werking zou treden.

9. Overmacht
9.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de opdrachtnemer of door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen.
9.2 In geval van blijvende overmacht is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever buitengerechtelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden.
Opdrachtnemer is ter zake jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.
9.3 In geval van tijdelijke overmacht is opdrachtnemer gerechtigd de termijnen waarbinnen
de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de
tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan de opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de opdrachtgever ter zake van het reeds door opdrachtnemer uitgevoerde deel van de overeenkomst.
9.4 Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is opdrachtnemer bevoegd het reeds verrichte, respectievelijk het te verrichten deel van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren.

10. Betaling en zekerheid
10.1 Betaling door de opdrachtgever dient binnen veertien  (14) dagen na factuurdatum te geschieden op de door opdrachtnemer op de offerte aangegeven wijze, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Elke verrekeningsbevoegdheid van de opdrachtgever, zijnde een ondernemer, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
10.2 Bezwaren tegen door opdrachtnemer aan opdrachtgever/ondernemer verzonden facturen
schorten diens betalingsverplichting niet op.
10.3 Bij overschrijding van een overeengekomen betalingstermijn wordt de volledige vordering tot betaling direct opeisbaar. Opdrachtgever is dan vanaf het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege, zonder enige nadere ingebrekestelling, in verzuim en daarmee vanaf het intreden van het verzuim een rente verschuldigd over het opeisbare bedrag (inclusief BTW). In geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente ex art. 6:119 BW. Voor ondernemers  is de rente gelijk aan de wettelijke rente ex art, 6:119a BW
10.4 Indien de opdrachtgever in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen
worden buitengerechtelijke incassokosten conform het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012’ berekend, onverminderd de aan opdrachtnemer overige toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming.
10.5 Opdrachtnemer kan bij het tot stand komen van de overeenkomst zekerheid bedingen van de opdrachtgever.
10.6 Na het sluiten van de overeenkomst kan opdrachtnemer zekerheid bedingen indien hij goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de opdrachtgever in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken tot het moment dat opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen voldoet.

11. Reclames/klachten
11.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever in de hoedanigheid van ondernemer binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk per aangetekend schrijven te worden gemeld aan opdrachtnemer. Deze termijn van 14 dagen na ontdekking wordt voor de opdrachtgever/consument verlengd tot 2 kalendermaanden. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.


11.2 Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer geven de opdrachtgever/ondernemer nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer op te schorten.
11.3 Indien opdrachtnemer een klacht gegrond acht, is opdrachtnemer gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen.
11.4 Opdrachtgever/ondernemer is gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat opdrachtnemer de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks onverwijld conform het in lid 1 bepaalde schriftelijk per aangetekend schrijven aan opdrachtnemer kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen 6 maanden na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen 6 maanden nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte door middel van een dagvaarding geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

12. Garantie
12.1 De door opdrachtnemer te leveren zaken en verrichte diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering c.q. voltooiing redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
12.2 De termijn die aan de in lid 1 van dit artikel genoemde garantie verbonden is, verschilt per zaak/ dienst. Bij aanvang van de overeenkomst informeert de opdrachtnemer opdrachtgever over de garantie(termijn) tenzij uit de aard ervan anders voort vloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Opdrachtnemer verstrekt geen garantie indien het een zaak betreft die door een derde ondeugdelijk werd geproduceerd/geleverd. Voor een dergelijke zaak geldt hooguit garantie, die door de fabrikant/producent van de zaak is verstrekt.
12.3 De garantie zoals bedoeld in lid 1 vervalt indien:
– gebreken aan de zaak niet binnen bekwame tijd nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan opdrachtnemer zijn gemeld;
– het gebrek geen gevolg is van het werk verricht door opdrachtnemer;
– het gebreken betreft, veroorzaakt doordat opdrachtgever niet bereid is geweest opdrachtnemer de gelegenheid te bieden alle noodzakelijk voorkomende wijzigingen of herstelwerkzaamheden, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, uit te voeren, gedurende voor een voor die werkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk geachte periode;
– de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, tenzij hij gebruik maakt van het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat de garantie niet vervalt in het geval de opdrachtgever geen enkel verwijt kan worden gemaakt van het niet tijdig betalen.
12.4 De garantieregeling zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel is (ook) niet van toepassing in geval van:
– kleine onvolkomenheden in de afwerking en in het geleverde materiaal die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;
– onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik;
– onjuiste opslag door de opdrachtgever en/of door derden;
– van buiten komende oorzaken, oorzaken waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden en lekkages.
12.5 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan voorgeschreven in artikel 11 lid 1 van deze algemene voorwaarden, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
12.6 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.
12.7 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.


12.8 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opdrachtnemer en de door opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
12.9 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor constructie falende materialen, kleurverschillen en/of slecht/geen onderhoud van zaken, waarna er defecten ontstaan in de materialen. Bij het aanpassen van of repareren van opgeleverd werk door derden kan opdrachtnemer nimmer aansprakelijk gesteld worden voor garantie, als dit zonder schriftelijk goedkeuring van opdrachtnemer is bepaald.

13. Aansprakelijkheid en vrijwaring
13.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever/ondernemer (of derden) geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de opdrachtgever of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, milieuschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van opdrachtnemer.
13.2 Opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever/ondernemer nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden, die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van opdrachtnemer.
13.3 Indien en voor zover ondanks het bepaalde in voornoemde leden op opdrachtnemer enige aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever in welke hoedanigheid en/of uit welken hoofde dan ook mocht blijken te rusten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting), dat aan opdrachtgever in rekening is gebracht voor de geleverde materialen/verrichte werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van opdrachtnemer. Een reeks van samenhangende schadegevallen/gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis.
13.4 Voor zover in een voorkomend geval nog niet aan opdrachtgever is gefactureerd dient in
voornoemde tekst voor “factuurbedrag” te worden gelezen de overeengekomen vaste prijs of gangbare tarief dat aan de opdrachtgever in rekening zou worden gebracht voor de verrichte werkzaamheden, waarin de oorzaak van de schade is gelegen.
13.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
13.6 Opdrachtnemer is ook niet aansprakelijk, indien een gebrek het gevolg is van:
– transportmoeilijkheden
-arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel
– brand en verlies van te verwerken onderdelen
– storingen in de energievoorzieningen, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van opdrachtnemer of derden.
13.7 In elk geval is de opdrachtnemer uitsluitend aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade voor zover deze schade wordt gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer.
13.8 De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de door opdrachtnemer uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van opdrachtnemer en de opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

13.9 Indien bij levering van zaken door opdrachtnemer aan opdrachtgever aanwijzingen, voorschriften en/of gebruiksaanwijzingen worden verstrekt met betrekking tot het gebruik van de zaken en doeleinden, is opdrachtgever verplicht zich hieraan te houden. Opdrachtnemer mag er, behoudens andersluidende schriftelijke mededeling van de opdrachtgever, van uit gaan dat opdrachtgever en zijn personeel of gezin of de personen, die opdrachtgever direct of indirect bij of met het product laat werken of verblijven, zulks in de ruimste zin des woords, de taal waarin deze aanwijzingen of voorschriften zijn gesteld in voldoende mate beheersen om daarvan kennis te nemen en dienovereenkomstig te handelen.

14. Opschorting en ontbinding
14.1 Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens opdrachtnemer niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is opdrachtnemer gerechtigd – onverminderd alle overige aan opdrachtnemer toekomende rechten – de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten totdat de opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer is nagekomen.
14.2 Opdrachtnemer heeft, naast alle overige aan hem toekomende rechten, het recht de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:
– sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 9 van deze algemene bepalingen;
– aan de opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement
van de opdrachtgever wordt aangevraagd of de opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of(met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de opdrachtgever toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
– de onderneming van de opdrachtgever/ondernemer wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst.

15. Eigendomsvoorbehoud
15.1 De eigendom van de zaken gaat, niettegenstaande de feitelijke af- of oplevering, pas over op de opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij ter zake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren zaken (of diensten) aan de opdrachtnemer verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koop/aanneemsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede ter zake van eventueel krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.
15.2 leder bedrag dat van de opdrachtgever wordt ontvangen, zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die de opdrachtnemer op de opdrachtgever mocht hebben ten aanzien van welke de opdrachtnemer niet een eigendomsvoorbehoud als bedoeld in lid 1 heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van de opdrachtgever wordt ontvangen, allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 10 leden 3 en 4.
15.3 Voordat de eigendom van de zaken op de opdrachtgever is overgegaan, is de opdrachtgever niet gerechtigd de zaken aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.
De opdrachtgever is slechts gerechtigd de zaken, waarvan de opdrachtnemer eigenaar is,
aan derden te verkopen of (af) te leveren, voor zover dit in het kader van opdrachtgevers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is. De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van de opdrachtnemer mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vordering die de opdrachtgever uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemer verkrijgt of zal verkrijgen.
15.4 De opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van de opdrachtnemer te bewaren en deze te verzekeren tegen risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van de opdrachtnemer zal de opdrachtgever alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan de opdrachtnemer.
15.5 Indien en zolang de opdrachtnemer eigenaar van de producten is, zal de opdrachtgever de opdrachtnemer onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de zaken verloren is gegaan dan wel is beschadigd, of de zaken in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaken. Voorts zal de opdrachtgever de opdrachtnemer op diens eerste verzoek mededelen waar de zaken, waarvan de opdrachtnemer eigenaar is, zich bevinden.
15.6 Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal de opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van de opdrachtnemer.

16. Rechten van intellectueel eigendom
16.1 Tenzij anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – het octrooirecht, het merkenrecht, het tekening- of modelrecht, het auteursrecht en het portretrecht daaronder begrepen – toe aan de opdrachtnemer. Indien een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is daartoe uitsluitend de opdrachtnemer bevoegd.
16.2 Tenzij anders is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van het octrooirecht, het merkenrecht, het tekening- of modelrecht, het auteursrecht en/of het portretrecht van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
16.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
16.4 Tenzij anders overeengekomen, blijft hetgeen dat in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand is gebracht (zoals de ideeën, de documenten, de modellen, de prototypes en de ontwerpen) eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

17. Geheimhouding
17.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als de vertrouwelijkheid door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als na beëindiging daarvan.
17.2 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
17.3 Partijen zijn bij beëindiging van een opdracht ertoe gehouden alle uit hoofde van die opdracht verkregen informatie, waaronder begrepen schriftelijke stukken, databasebestanden en bedrijfsmiddelen, onverwijld te retourneren aan de oorspronkelijke eigenaar.

18. Overige bepalingen
18.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van de opdrachtnemer, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.2 Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de vestiging van de opdrachtnemer gelegen is en waar vanuit
de werkzaamheden zijn verricht, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.